Vedtægter for foreningen fjordkunst.dk

- vedtaget 29. marts 2017.

 

§ 1.  Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er fjordkunst.dk
 
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune og hjemmesiden: fjordkunst.dk
 

§ 2.  Foreningens formål

Stk. 1. er at udbrede kendskabet til Frederikssund kommunes udøvende kunstnere og varetage disses interesser, primært gennem fælles hjemmeside, kunstrute og/eller fælles arrangementer.

Stk. 2. Det essentielle formål i fjordkunst.dk er afholdelse af ”Åbne atelier døre” og/eller en eller flere fællesudstillinger på forskellige lokationer.

2.1 Alle kunstnere i fjordkunst.dk kan individuelt deltage i ” Åbne atelier døre” fra en lokation i Frederikssund kommune, ikke andre steder.


2.2 Markedsføring af ”Åbne atelier døre” og fællesudstillinger: Kun det af fjordkunst.dk officielt udarbejdede fælles materiale må forefindes opslået i det ”offentlige rum” – det være sig plakater, kunstfoldere, skilte, annoncering mm.
 
 
§ 3.  Medlemskreds

Stk. 1. Henvendelse om optagelse som medlem i fjordkunst.dk skal ske til bestyrelsen.

1.1 Medlemskredsen kan kun bestå af enkeltpersoner, som udøver visuel og konkret kunst / kunsthåndværk

1.2 Optagelse kræveren præsentation af mindst 3 værker, samt et kunstnerisk CV for bestyrelsen.

1.3 Man har indbetalt medlemskontingent for indeværende medlemsperiode, senest 10 dage efter ønsket om medlemsoptagelse.
 
Stk. 2. Medlemsperioden følger regnskabsåret.
 
Stk. 3. Ønske om optagelse som medlem sker ved henvendelse på mail til ”ansvarlig for medlemskartoteket” udfra information på www.fjordkunst.dk/info.

Stk. 4. Et medlem kan ekskluderes af foreningen, når medlemmet handler i strid med foreningens formål og såfremt flertallet i bestyrelsen finder det påkrævet. Enhver eksklusion træder i kraft omgående, men skal behandles på først kommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Medlemskontingentet refunderes ikke.

Stk. 5. Fraflytter et medlem Frederikssund kommune – og dermed ikke længere opfylder medlemsvilkårene – bibeholder medlemmet sit medlemskab af fjordkunst.dk til udgangen af indeværende medlemsperiode.

Stk. 6. Gæsteudstillere. Initiativ til at gæsteudstillere kan deltage i foreningens aktiviteter, tages op og organiseres af foreningens bestyrelse efter retningslinjer, der fastsættes fra gang til gang.

 

§ 4. Økonomi

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2. Det reviderede regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen. Datoen er sat for at kunne opfylde fristen for fremsendelse af dagsorden til generalforsamlingen, jf. §6 stk 6

 

§ 5. Medlemskontingent

Stk. 1. Det årlige medlemskontingent for kommende år fastsættes på den ordinære generalforsamling i marts måned.

1.1 Kontingentet størrelse fastsættes ud fra det fremlagte budget jf. § 7 stk. 5.

1.2 Det vedtagne kontigent skal være indbetalt senest 15. januar.

1.3 Medlemmer som indmelder sig i 2. halvår af et medlemsår, betaler halvt kontigent for resterende medlemsår.

1.4 Medlemmer, som indmeldes efter årets ordinære generalforsamling, betaler medlemskontigent jf. § 3 stk. 1.3

Stk. 2. Ved manglende rettidig indbetaling jf. § 3 stk. 1.3 hhv. § 5 stk. 1.4. ophæves medlemskabet automatisk.
 

§ 6. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i marts måned.
 
Stk. 3. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med angivelse af tid og sted senest 6 uger før generalforsamlingen via e-mail til medlemmerne og på fjordkunst.dk's hjemmeside.

Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at få et eller flere motiverede emner behandlet på den ordinære generalforsamling.

Stk. 5. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 6. Dagsorden samt revideret regnskab, budget, eventuelle forslag fra bestyrelsen og fra medlemmer udsendes via e-mail senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7. Medlemmer, der har betalt kontingent og til bestyrelsen har afgivet ønske om at opstille til bestyrelsen, er valgbare.

Stk. 8. Afstemning foregår ved håndsoprækning og generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning foretages, såfremt én person ønsker det.

 

§ 7. På den ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget
 
6. Fastsættelse af kontingent
 
7. Behandling af indkomne forslag
 
8. Valg af formand
 
9. Valg af kasserer
 
10. Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer, blandt disse vælger bestyrelsen en næstformand og en sekretær
 
11. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
 
12. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 
13. Eventuelt

 

§ 8. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 3-4 medlemmer, én formand og én kasserer samt 1 suppleant valgt på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Formanden vælges i ulige år, for 2 år ad gangen.

Stk. 3. Kassereren vælges i lige år, for 2 år ad gangen.

Stk. 4. 3-4 bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år. Ligeledes vælges bestyrelsessuppleant årligt. Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 6. Suppleanten har ikke mødepligt og stemmeret.

Stk. 7. Bestyrelsens førstkommende møde skal afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingen. På dette møde konstituerer bestyrelsen sig selv.

Stk. 8. Alle aktiviteter, arrangementer og udvalg, der sker i fjordkunst.dk's regi skal godkendes af bestyrelsen via formular tilgængelig fra hjemmesiden.

 

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

 Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne kræver det. Skriftligt og motiveret krav fremsendes til formanden.

Stk. 2. For indvarsling, indkaldelse og afstemning gælder de samme regler som for ordinær generalforsamling. Skriftligt og motiveret krav skal vedlægges indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 10. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening
 
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil af formanden og indadtil af formand og kasserer i forening.

Stk. 2. Derudover forventes ethvert medlem i dagligdagen at optræde positivt og loyalt i relation til foreningen.

Stk. 3. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

Stk. 4. Der må derfor ikke disponeres højere beløb end der er indestående på foreningens konto.

Stk. 5. Underskrift af formand og kasserer skal altid foreligge ved økonomiske forpligtigelser/tiltag.

Stk. 6. Foreningens overskud/formue må alene anvendes til at fremme foreningens formål.

Stk. 7. Foreningens værneting er Hillerød Retskreds.

 

§ 11. Vedtægtsændringer
 
Stk. 1. Disse Vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Opnås ikke 2/3 flertal bortfalder ændringsforslaget.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 12. Foreningens opløsning

 Stk. 1. Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer på to hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2. Ved foreningens opløsning tilfalder eventuel formue medlemmerne eller projekter, som er i overensstemmelse med foreningens formål eller andre lignende foreninger eller velgørende formål efter generalforsamlingens beslutning. 

 

§ 13. Datering

 

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 15. marts 2015.

Bestyrelsen:

Formand                    Næstformand                                   Kasserer
Inge Prier                   Lilly Lund Hjorhøy                            Carsten Bruun

Sekretær                     Medlem                                              MedlemWebmaster                   Susanne Ruge          Kirsten Lindholm Andersen           Anne Gry Andersen

 Medlem                                   Medlem
Inge Magrethe Voravong       Marianne Thysgaard
 

        Dirigent Allan Kristoffersen   og     Referent Hanne-Dorte Kristoffersen

   Medlemskontingent 2017 =  årligt kr 400,-